top of page

Szanowni Goście.

Dokonanie rezerwacji wiąże się z równoczesną akceptacją regulaminu obiektu oraz polityką prywatności. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

 

IMG_20200708_122830.jpg

Polityka prywatności – klauzula informacyjna RODO dane osobowe – zasady przechowywania i przetwarzania

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanych dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administrowanie danymi osobowymi.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z umową krótkotrwałego najmu obiektu „Filipkowy Raj” w Rozdzielu 81  jest Mirosław Łukowicz 32-731 Rozdziele 81. Dane osobowe przechowywane są w warunkach uniemożliwiających dostęp do nich osobom nieupoważnionym.

II. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z osobą odpowiedzialną za przechowywanie danych osobowych pod emailem: filipkowyraj@gmail.com lub korespondencyjnie na w/w adres.

III. Cele i podstawy przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz okres ich przechowywania.

1. Prowadzenie przez Mirosław Łukowicz krótkotrwałego wynajmu pomieszczeń; podstawa: art. 6 ust 1lit. b) RODO: niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik – do czasu zakończenia realizacji umowy i jej rozliczenia oraz przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane.

2.W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków; podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do niezbędnego czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów Mirosław Łukowicz stanowiących podstawę tego przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, pozyskane zarówno w przypadku zawarcia i realizacji umowy najmu, jak i w przypadku niezawarcia takiej umowy.

IV. Uprawnienia osoby, której dane osobowe są przechowywane i przetwarzane:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podst. art. 6 ust.1 lit. f RODO chyba, że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności,

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych;

wnioski w tym zakresie można przesłać lub składać osobiście na wymieniony w pkt II adres

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do monitorowania stosowania przepisów zgodnie z art.51 RODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V. Zakres i cel pozyskiwania danych osobowych.

1. W trakcie procesu zawierania umowy na krótkotrwały wynajem pomieszczeń oraz jej realizacji ( rezerwacja telefoniczna lub za pomocą email, zameldowanie osoby) pozyskujemy, przechowujemy i przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, adres email, numer telefonu i historia połączeń, stan rodzinny, numer konta bankowego najemcy.

2. Celem tych czynności jest zawarcie umowy krótkotrwałego wynajmu pomieszczeń pomiędzy Mirosław Łukowicz a najemcą i jej realizacja, w związku z tym podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy i określenia stron i warunków umowy.

VI. Odbiorcy danych osobowych.

1. Nie przewidujemy przetwarzania danych osobowych poza Filipkowy Raj i przekazywania ich innym podmiotom.

2. Udostępnienie danych osobowych podmiotom zewnętrznym może nastąpić jedynie w przypadku prawnego obowiązku wykazania faktów czy wykazania wykonania określonych obowiązków na rzecz uprawnionych organów.

VII. Potwierdzenie przez najemcę zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych.

W związku z wolą zawarcia umowy krótkotrwałego najmu pomieszczeń od Mirosław Łukowicz najemca zobowiązany zostanie wraz z zawarciem tej umowy do wyrażenia zgody, poprzez złożenie podpisu na formularzu informacyjnym  na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych ujawnionych w procesie zawarcia i realizacji umowy najmu na wyżej wymienionych warunkach.

Serdecznie witamy!

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem określającym obowiązki osób korzystających  z obiektu Filipkowy Raj. Pragniemy zapewnić naszym gościom bezpieczeństwo i komfort podczas pobytu w ośrodku.

Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA wewnątrz domu. Palenie dozwolone jest w wyznaczonych do tego celu miejscach.

Płatności za wynajęcie domku oraz kaucję zwrotną (200 zł )należy dokonać w pierwszym dniu pobytu oraz zapoznać się z regulaminem rezerwacji. Forma płatności: gotówka.

Zadatek wynosi 30% całkowitego kosztu pobytu, nie mniej niż 300 zł.

Podczas długich weekendów zadatek wynosi 50 %.

Kwotę zadatku należy wpłacić na wskazany numer rachunku bankowego w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia chęci rezerwacji.

W tytule przelewu proszę wpisać: zadatek, imię i nazwisko, data pobytu.

Brak wpłaty zadatku w ustalonym terminie spowoduje anulowanie rezerwacji.

Przy dokonywaniu rezerwacji zalecany jest KONTAKT TELEFONICZNY –

telefon: +48 794 947 800


 

 1. Z domku mogą korzystać tylko osoby zgłoszone przy rezerwacji (max 7 osób).

 2. W przypadku stwierdzenia większej liczby osób zamieszkujących w domku, które nie zostały zgłoszone podczas rezerwacji Wynajmujący może zerwać umowę z klientem bez konieczności zwrotu opłaty.

 3. Cena zawiera: wodę, parking (maksymalnie 4 auta), pościel, ręczniki – 1 duży, 1 mały.

 4. Przekazanie kluczy do domku i jego odbiór przebiega zawsze w obecności właściciela obiektu lub osoby do tego upoważnionej.

 5. Domki wynajmowane są w systemie dobowym, gdzie doba zaczyna się o godz. 14.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu. Minimalny okres najmu to dwie doby.

 6. Osoby zamieszkujące w domku ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody, dewastacje bądź brak wyposażenia domku i na terenie ośrodka.

 7. Prosimy o zgłaszanie właścicielowi wszelkich zniszczeń i usterek powstałych podczas użytkowania domku.  

 8. Nie odpowiadamy za przedmioty i pieniądze pozostawione w obiekcie. Odpowiedzialność za przedmioty osobiste spoczywa na osobie rezerwującej pobyt w obiekcie.

 9. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne przerwy ze strony dostawców wody czy prądu.

 10. W sytuacji skrócenia czasu pobytu, niezależnej od właściciela obiektu, płatność za niewykorzystany czas nie jest zwracana.

 11. W sytuacji rezygnacji z rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.

 12. Płatność za pobyt nie obejmuje ubezpieczenia gości i doznane urazy. Za wszelkie szkody bądź uszkodzenie mienia właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności.

 13. Przy opuszczaniu domku należy pamiętać o wyłączeniu urządzeń elektrycznych i zamknięciu drzwi i okien.

 14. Do dyspozycji gości pozostaje bezpłatny parking. Mogą z niego korzystać maksymalnie 4 samochody .

 15. Przypominamy o konieczności zachowania zasad BHP podczas grillowania. Z uwagi na to, że obiekt jest drewniany prosimy o  rozpalanie grilla czy ogniska tylko w miejscu do tego wyznaczonym.

 16. Na terenie ośrodka obowiązuje zakaz palenia ogniska poza  ustawionym tam paleniskiem.

 17. Dom wyposażony jest w czujniki dymu. Obowiązuje całkowity zakaz palenia wewnątrz domu.

 18. Obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń zasilanych gazem lub elektrycznością nie będących wyposażeniem domku,    z uwagi na zagrożenie pożarowe. Obowiązuje zakaz wnoszenia materiałów wybuchowych i łatwopalnych.

 19. Pobyt ze zwierzętami domowymi należy uzgadniać z Wynajmującym.

 20. Za zwierzę odpowiada właściciel. Jest on zobowiązany do zachowania czystości i spokoju na terenie obiektu. (Regulamin pobytu ze zwierzętami)

 21. Goście proszeni są o segregację śmieci w przeznaczonych do tego celu pojemnikach znajdujących się na terenie ośrodka.

 22. Goście są zobowiązani do utrzymywania i zwrotu obiektu w stanie pierwotnym z dnia odbioru. Sprzęty kuchenne oraz naczynia powinny być umyte a wnętrze domku posprzątane. W sytuacji niedostosowania się do zaleceń kaucja nie zostanie zwrócona.

 23. Za zgubienie kluczy do domu naliczamy opłatę 50 zł .

 24. Cisza nocna obowiązuje od godziny 23.00 do 6.00 rano.

 25. W sytuacji rażącego naruszania ciszy nocnej możliwe jest wypowiedzenie umowy przez wynajmującego bez zwrotu pieniędzy.

 26. W sytuacji konieczności interwencji policji możliwe jest natychmiastowe wypowiedzenie umowy ze strony wynajmującego bez zwrotu pieniędzy. Właściciel obiektu nie ponosi kosztów interwencji policji.

 27. Regulamin stanowi umowę pomiędzy stronami obowiązującą od momentu wpłacenia zadatku. W razie konfliktów dąży się do polubownego załatwienia sprawy. W przypadku braku porozumienia między stronami konflikt rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla adresu obiektu Filipkowy Raj.

 28. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu pieniędzy w przypadku nieprzestrzegania regulaminu.

 29. Umowa nie obejmuje sposobu dojazdu, wyżywienia i organizacji czasu w trakcie pobytu.

 30. Alarm w domkach jest wyłączany podczas pobytu gości.

 31. Na terenie obiektu znajdują się gaśnice.

 32. Grzejniki są wydawane na życzenie gości za dodatkową opłatą za prąd. Liczniki są spisywane w dniu wydania grzejnika

 33. Dokonując rezerwacji akceptują Państwo niniejszy regulamin pobytu na terenie ośrodka Filipkowy Raj.


Regulamin pobytu ze zwierzętami:

 1. Właściciel musi w pełni kontrolować zwierzę.

 2. Konieczne jest posiadanie książeczki zdrowia psa z aktualnymi szczepieniami.

 3. Potrzeby fizjologiczne zwierzę powinno załatwiać poza posesją.

 4. Właściciel zobowiązany jest do sprzątania po swoim zwierzęciu wewnątrz domu i na terenie posesji.

 5. Ewentualne szkody powstałe z udziałem zwierzęcia pokrywa właściciel zwierzęcia.

 

Udanego wypoczynku!

bottom of page